The PDR logo
Gor 06. 2021

Sut mae Rhaglenni Cymorth Dylunio yn Helpu Busnesau

Mae rhaglenni cymorth dylunio yn helpu busnesau bach a chanolig i fabwysiadu cysyniadau dylunio i dorri tir newydd. P'un a ydych chi'n datblygu cynnyrch newydd neu'n lansio gwasanaeth, gall rhaglenni cymorth dylunio helpu i brofi a mireinio cysyniad i leihau'r risg cyn iddo fynd i'r farchnad.

Mae Piotr Swiatek, Rheolwr Prosiect yn PDR, yn trafod sut mae rhaglenni cymorth dylunio yn gweithio a sut mae PDR yn eu defnyddio i gefnogi busnesau.

BETH YW RHAGLEN CYMORTH DYLUNIO?

“Yn syml,” eglura Piotr, “mae rhaglen cymorth dylunio yn helpu busnesau i adeiladu eu gallu i ddefnyddio dylunio fel proses reolaidd. Mae rhaglenni'n amrywio, ond gallant gynnwys agweddau ar gymorth ariannol ac anariannol. "

“Gall cymorth cynnwys buddsoddiad, benthyciadau, hyfforddiant, cyngor, gweithdai a chynlluniau mentora, pob un gyda’r nod o hyrwyddo a hwyluso arloesedd."

“Mae rhaglenni o’r math hwn wedi’u creu i gefnogi cwmnïau llai. Mae corfforaethau mawr fel Google eisoes yn deall gwerth dylunio ac yn ei ddefnyddio'n rheolaidd i ddod a syniadau newydd yn fyw. Ond mae'r egwyddorion hyn yr un mor berthnasol i gwmnïau sydd â chwmpasau a chyllidebau llai. "

Gall cymorth cynnwys buddsoddiad, benthyciadau, hyfforddiant, cyngor, gweithdai a chynlluniau mentora, pob un gyda’r nod o hyrwyddo a hwyluso arloesedd.

Piotr Swiatek | RHEOLWR PROSIECT | PDR

SUT ALL RHAGLENNI CYMORTH DYLUNIO HELPU BUSNESAU?

Mae sawl astudiaeth yn dangos effeithiolrwydd rhaglenni cymorth dylunio, gan helpu cwmnïau i greu cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cynyddu eu cyfran o'r farchnad, denu buddsoddiad a chreu swyddi newydd. 
Fel y dywed Piotr: “Mae cymaint o fuddion i raglenni cymorth dylunio. Gall y busnesau hynny sy'n mabwysiadu dylunio ar lefel strategol sicrhau canlyniadau busnes llawer gwell. "
“Ond gall dylunio hefyd helpu busnesau i adnabod risg syniadau - hynny yw, gall busnesau benderfynu yn gyflym os nad yw cysyniad yn syniad da yn ymarferol. Fe wnaethon ni weithio gyda gwneuthurwr beiciau plant, Frog Bikes, a helpu i'w llywio oddi wrth syniad y byddai dulliau dylunio a fyddai'n methu, gan arbed arian iddyn nhw yn y pen draw.”

SUT MAE PDR YN HELPU BUSNESAU Â CHYMORTH DYLUNIO?

Fel canolfan ddylunio, mae PDR yn gweithio'n agos gyda busnesau'r sector preifat a sefydliadau'r sector cyhoeddus. 

“Yn aml, gall mynediad at arian cyhoeddus fod yn broses biwrocrataidd sy’n achosi straen ac mae hyn yn medru annog pobl i beidio â gwneud cais”, meddai Piotr. “Mae'n bwysig edrych ar y broses gymorth o safbwynt y busnes er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau."

“Rydym yn cael gwared ar rwystrau i arloesi trwy ddylunio trwy gyflwyno systemau hawdd eu defnyddio sy'n egluro pob cam o'r rhaglen yn glir, gan ddarparu cymorth pwrpasol a chyfuno cyngor â gwybodaeth am gymorth ariannol.”

Mae'n bwysig edrych ar y broses gymorth o safbwynt y busnes i sicrhau'r canlyniadau gorau.

Piotr Swiatek | RHEOLWR PROSIECT | PDR

BETH YW RHAI ENGHREIFFTIAU ARWYDDOCAOL O RAGLENNI CYMORTH DYLUNIO? 

Mae PDR wedi helpu i ddatblygu, cyflwyno a gwerthuso rhai o'r cynlluniau cymorth dylunio mwyaf llwyddiannus. Mae cynllun grant 'By Design' Scottish Enterprise, a ddatblygwyd ac a werthuswyd gyda mewnbwn PDR, yn ymfalchïo mewn rhai canlyniadau trawiadol.
“Yn dilyn grant ariannol lefel gymharol isel o £5,000, ynghyd â mentora dylunio, nododd 64% o’r cwmnïau a gymerodd ran yn y cynllun eu bod wedi lansio cynnyrch neu wasanaeth newydd, gan gynhyrchu £240,000 ar gyfartaledd mewn gwerthiannau ychwanegol."
“Dywedodd 83% eu bod wedi parhau i weithio gydag arbenigwyr dylunio ar ôl y cynllun, gan fuddsoddi oddeutu £26,000 mewn arferion dylunio.” Mae hyn yn dangos y gall grant bach gan y llywodraeth o hyd at £5,000 ysgogi cynnydd o bum gwaith mewn buddsoddiad.

PAN DDYLAI BUSNESAU BACH A CANOLIG MABWYSIADU DULL SY’N CANOLBWYNTIO AR DDYLUNIO?

Yn aml, mae arweinwyr busnesau bach a chanolig yn teimlo nad yw eu busnes yn ddigon mawr nac yn ddigon llwyddiannus i fabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar ddylunio. Ond mewn gwirionedd, mae mabwysiadu dulliau dylunio yn berthnasol i unrhyw fath o fusnes a gall arwain at dwf yn gyflym.
Fel yr eglura Piotr: “Mae dull dylunio yn ymwneud â gwella’n barhaol. Mae'n berthnasol hyd yn oed yng nghyfnod cynharaf cylch bywyd busnes, wrth ystyried cystadleuwyr a datblygu hunaniaeth weledol. "

SYLWADAU I GLOI 

Mae rhaglenni cymorth dylunio yn chwalu'r rhwystrau i fabwysiadu a buddsoddi mewn dylunio. Gall hyn yn ei dro helpu busnesau i arloesi, gan wella eu dengarwch i fuddsoddwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.

CAMAU NESAF

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymorth dylunio ar gyfer eich menter fach neu ganolig? Cysylltwch â ni i drefnu trafodaeth.