The PDR logo

User-Factor

Y COMISIWN EWROPEAIDD

Datblygu camau cymorth dylunio i gryfhau arloesi mewn mentrau bach a chanolig.

Mae USER-FACTOR yn brosiect tair blynedd sy’n cael ei ariannu gan Rhaglen Ardal Iwerydd Interreg, sy’n bwriadu cryfhau arloesi mewn mentrau bach a chanolig (SMEs) drwy eu cefnogi mewn defnyddio dylunio fel offeryn ar gyfer arloesi â phwylais ar ddefnyddwyr.

Ein Tîm Polisi Dylunio sy’n arwain y prosiect mewn cydweithrediad â saith partner Ewropeaidd o adrannau llywodraeth rhanbarthol ac asiantaethau arloesi eraill.

Trwy broses cyfnewid gwybodaeth a chan ddefnyddio dull gwasanaeth dylunio, bydd partneriaid DEFNYDDIWR-FACTOR yn asesu’r cymorth presennol sy’n cael ei gynnig ac anghenion unigol SMEs. Gan adeiladu ar y canfyddiadau hyn byddant yn datblygu, yn profi ac yn gwerthuso camau peilot i gefnogi dylunio, wedi’u teilwra i gefnogi 25 SME yn eu rhanbarthau. Bydd y prosiect yn arwain at gyfranogiad 200 o SMEs at ei gilydd ac yn cyfrannu at wybodaeth drawsgenedlaethol ym mesydd:

•Datblygiad busnes SMEs cynhyrchion, gwasanaethau, prosesau, a modelau busnes â’u ffovws ar ddefnyddwyr.
• Gwasanaethau cymorth uwch i SMEs trwy integreiddio offer a dulliau dylunio â chynigion presennol.
• Cydweithrediad rhwng SMEs, sefydliadau academaidd a chanolfannau ymchwil/arloesi.

Bydd gwybodaeth sy’n cael ei chreu trwy gydol y prosiect yn cael eigyhoeddi yn: ‘The Design Impact Report’ a fydd yn cynnwys astudiaethau achos o arfer da wrth ddatblygu camau i gefnogi dylunio.

Hyd yn hyn, creodd partneriaid User-Factor ‘Guidebook of Good Practice in Developing Design Support’ i rymuso asiantaethau cymorth arloesi yn eu hawydd a’u gallu i integreiddio dylunio. Mae’r cyheoddiadau yn rhannu enghreifftiau o raglen o ranbarthau partner ac yn myfyrio ar y ffactorau llwyddiant critigol a’r rhwystrau wrth symud cynlluniau cymorth dylunio yn eu blaen.

O fewn fframwaith y prosiect, roeddem wedi ymgymryd â gwerthusiad manwl o fecanwaith cymorth grant ‘By Design’ Scottish Enterprise i archwilio effaith a phrofiad cwsmeriaid o’r cynllun. Targedodd yr ymchwil trwy ddefnydd arolygon, cyfweliadau, a gweithdai, 400 o fentraubach a chanolig a oedd wedi derbyn cymorth yn ystod 2017-2019. Dangosodd y gwerthusiad ganlyniadau dilynol y cymorth hwn:

• Lansiodd 64% o gwmnïau cynnyrch neu wasanaeth newydd
• Mae 63% o gwmnïau yn disgwyl gwneud mwy na £100k dros 3 blynedd
• Cydweithredodd 68% o gwmnïau ymhellach ag asiantaeth ddylunio
• Cynyddodd 71% eu buddsoddiad mewn dylunio

Dewch i Drafod

Cysylltu