The PDR logo

Dylunio Gwasanaethau Cyhoeddus - Train-the-trainer

Ysgol Gweinyddu Gyhoeddus Latfia

Roedd y rhaglen yn cynnig profiad dysgu dwysi i Ysgol Gweinyddiaeth Gyhoeddus Latfia ar ddylunio gwasanaethau cyhoeddus, gan roi'r offer iddynt gymhwyso eu gwybodaeth newydd i brosiectau yn y dyfodol.

Latfia yw un o'r gwledydd mwyaf blaenllaw o ran hyrwyddo agenda arloesi sy'n cael ei gyrru gan ddylunio. Mae Llywodraeth Latfia wedi cydnabod gwerth strategol dylunio ac wedi mabwysiadu polisi “Design of Latvia 2020” gan hyrwyddo a chefnogi dylunio ym mhob sector, diwydiant ac ar bob lefel o wneud penderfyniadau a rheolaeth. Ei nod yw “manteisio i'r eithaf ar botensial arloesol dylunio fel offeryn strategol ar gyfer hyrwyddo twf economaidd, lles cymdeithasol, hunaniaeth ddiwylliannol, cynaliadwyedd amgylcheddol a delwedd y wladwriaeth yn Latfia erbyn 2020”.

Un o uchelgeisiau'r polisi yw i staff y sector cyhoeddus ddefnyddio meddwl dylunio fel offeryn yn eu gwaith bob dydd. Fel rhan o'r ymdrech hon, mae Ysgol Gweinyddiaeth Gyhoeddus Latfia wedi comisiynu PDR i ddatblygu a chyflwyno rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwyr mewn dylunio gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer gweision sifil. Dewiswyd tri deg o uwch weision sifil o bob gweinidogaeth ac asiantaeth lywodraethol i gymryd rhan mewn hyfforddiant ymarferol chwe mis i feistroli proses Dylunio Gwasanaeth Cyhoeddus ailadroddus, myfyriol a chydweithredol sy'n cynnwys defnyddwyr ar bob cam.

Rhwng Awst 2018 ac Ionawr 2019, hwylusodd PDR bedair sesiwn ddeuddydd o ddysgu trwy brofiad gyda mentora o bell ar aseiniadau a dysgu annibynnol rhwng y gweithdai. Roedd y rhaglen hyfforddi wedi'i halinio â heriau bywyd go iawn i ddarparu profiad dysgu dwys a darparu datrysiadau ymarferol y gellir eu datblygu ar ddiwedd yr hyfforddiant. Roedd cyfranogwyr y rhaglen 'Dylunio Gwasanaeth Cyhoeddus - Hyfforddi'r Hyfforddwyr' nid yn unig wedi cael cyfle i ddysgu methodoleg ddylunio ac offer lluosog y broses ddylunio, ond roeddent hefyd yn meddu ar dechnegau hwyluso ac awgrymiadau i'w helpu i baratoi i gynnal sesiynau dylunio eu hunain yn y dyfodol.

Strwythur gwych, taith glyfar, athrawon gyda meddwl agored ac awyrgylch gadarnhaol. Mi oedd hynny i gyd a mwy yn sbarduno hunan-gred, ymddiriaeth mewn cydweithwyr y bydd popeth yn mynd yn dda, a bod Meddwl Dylunio yn hollol, hollol bosibl.

GWASANAETH SIFIL UWCH | LLYWODRAETH LATFIA

Ar ddiwedd y cwrs, dyluniodd, datblygodd a hwylusodd yr holl gyfranogwyr Dylunio ar Garlam bach i arddangos eu setiau dysgu a sgiliau. Gyda'r pwyslais ar yr holl gyfranogwyr yn defnyddio gwybodaeth am yr egwyddorion dylunio, yr offer a'u profiadau eu hunain o weithio gyda nhw, roeddent yn gallu cydgysylltu'r gweithgareddau yn llawn hyder. Roedd gan bob grŵp syniadau ychydig yn wahanol ar yr offer a sut y cawsant eu defnyddio - roedd hyn yn wych i'w weld gan eu bod wedi myfyrio ar eu profiadau ac wedi addasu'r fformat er mantais iddynt. Pwrpas y Dylunio ar Garlam oedd helpu i sefydlu hyder a chysur wrth hwyluso a mentora.

Daeth y cyn-fyfyrwyr hyfforddi yn llysgenhadon dylunio ac maent bellach yn cymell cydweithwyr ac yn arwain prosiectau dylunio gan ledaenu gwybodaeth a sgiliau dylunio yn eu sefydliadau llywodraethu cyhoeddus.

Let's TalkDewch i Drafod

Cysylltu